Alkotói hozzájárulás

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT ALKOTÁSOK FELHASZNÁLÁSÁHOZ

 / 
 / 

mint alkotó, a továbbiakban: Alkotó a jelen nyilatkozat kitöltsével az alábbi nyilatkozatot teszem.

Hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a Magyar Ipari Karbantartók Szervezete (székhely: 2824 Várgesztes, Vadászdomb u. 26, adószám: 18291740-1-11), mint Felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) által üzemeltetett www.miksz.org honlapon a szellemi alkotás (mű, előadásanyag, vázlat, fénykép, ppt. stb.) (a továbbiakban: Alkotás) az alábbiak szerint felhasználásra kerüljön

Engedélyezem az Felhasználónak az Alkotás www.miksz.org honlapon korlátozás nélküli, határozattlan ideig történő felhasználást.

A felhasználási jog az Alkotás www.miksz.org honlapon történő megjelenítésre terjed ki. Az Alkotó a jelen nyilatkozat szerinti jogszerű felhasználásáért díjazásra nem jogosult. A Felhasználót nem terheli semmilyen felelősség, így kárfelelősség sem az Alkotás olyan harmadik személy általi felhasználásáért, melyre vonatkozóan az Felhasználó harmadik személy részére nem adott engedélyt.

Alkotó szavatol azért, hogy az Alkotáson nem áll fenn harmadik személynek olyan kizárólagos szerzői vagyoni/felhasználási joga, amely a felhasználó jelen nyilatkozat szerinti felhasználását korlátozná vagy akadályozná. E tekintetben más harmadik személyt a Felhasználóval szemben semmiféle jog nem illeti meg, és ebből eredően a felhasználóval szemben semmiféle jogcímen díj-igény nem érvényesíthető.

Az Alkotó kijelenti, hogy tudomással bír arról és elfogadja azt a tényt, hogy a jelen nyilvánosságra hozatalhoz történő hozzájárulásának esetleges visszavonása az internetes technológia természetéből fakadóan - csak a tiltó nyilatkozata megtételét követő időszakra köti a jogosultat.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. és az Szjt. rendelkezései irányadók.